Etik Sözleşme

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi1
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu
görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı
ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun
memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük,
hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve
cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve
uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine
uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden
hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir
çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan
yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet
gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve
kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına
saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve
diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle
belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve
hizmet sunmayı taahhüt ederim.
15176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla
yükümlüdürler.